بررسی و نقد اصول سیاست خارجی دولت هفتم و هشتم بر توسعه و نظام بین الملل

نویسندگان

چکیده

پیمان آل آقا[1]
سجاد جوانمرد[2]
چکیده:
با وجود رهیافت های متفاوتی که برای مطالعه سیاست خارجی وجود دارد، به نظر می رسد نمی توان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را با این رهیافت ها منطبق دید و مطالعه سیاست خارجی ایران اسلامی بوسیله یکی از رهیافت های موجود (آرمان گرایی، واقع گرایی و رفتارگرایی) سودمند نخواهد بود. بنابراین نگارنده برای بررسی سیاست خارجی سید محمدخاتمی و مقایسه آن با سیاست خارجی دکتر احمدی نژاد بر روی تأثیرات عوامل منطقه ای، داخلی، بین المللی و ریشه های فکری و خلقیات دولتمردان، تأکید می کند و سیاست خارجی دولت اصلاحات با دولت اصولگرای عدالت محور را در زمینه عوامل مطرح شده قابل مقایسه می داند. همین تفاوتهای شکلی نیز تحت تأثیر عوامل بین المللی، منطقه ای، داخلی و ذهنیات دولت مردان ایجاد شده است. اما بطورکلی نقش و تأثیر فضای فکری و ریشه های ذهنی حاکم بر دولت مردان ایرانی بسیار بیشتر از عوامل دیگر است. بنابراین نمی توان اینگونه نتیجه گرفت که یقیناً اگر آقایان خاتمی و احمدی نژاد به جای یکدیگر رئیس جمهور می شدند، دقیقاً همان تصمیم را می گرفتند که اکنون گرفته اند.
 [1] - کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران: نویسنده مسئول
peyman59abc@gmail.com


[2] - کارشناسی ارشد، روابط بین الملل، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
Javanmar.ravabet@gmial.com
تاریخ دریافت: 19/4/1399-  تاریخ پذیرش: 15/5/1399

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review and Critique of the Principles of Foreign Policy of Seventh and eighth Government on Development and the International System

نویسندگان [English]

  • Peyman aleagha
  • Sajad javanmard
چکیده [English]

Peyman aleagha[1]
Sajad javanmard[2]
 
Abstract
Despite the different approaches to the study of foreign policy, it seems that the foreign policy of the Islamic Republic of Iran cannot be matched with these approaches and the study of foreign policy of Islamic Iran by one of the existing approaches (idealism, real Orientalism and behaviorism) will not be useful. Therefore, in order to study the foreign policy of Seyyed Mohammad-Khatami and compare it with the foreign policy of Dr. Ahmadinejad, the author emphasizes the effects of regional, domestic, international factors, the intellectual roots, temperaments of statesmen and the foreign policy of the reformist government by the fundamentalist government. Considering the axis of justice, comparable in the context of the proposed issues. And these formal differences are also influenced by international, regional, domestic and mental factors of the men's government. But in general, the role and influence of intellectual space and mental roots governing the government of Iranian men is much greater than other factors. Therefore, it cannot be concluded that if Mr. Khatami and Mr. Ahmadinejad had succeeded each other as president, they would have made exactly the same decision that they have made now.[1]- Master of Political Science, Department of Political Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran, email: peyman59abc@gmail.com


[2] - Master of  International Relations,Razi University, Kermanshah, Iran, email: Javanmar.ravabet@gmial.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seventh and eighth: Political Development
  • Detente
  • Dialogue of Civilizations
  • International System