بررسی و نقد اصول سیاست خارجی دولت محمد خاتمی بر توسعه و نظام بین الملل

چکیده

 
 
پیمان آل آقا[1]
سجاد جوانمرد[2]
چکیده:
با وجود رهیافت های متفاوتی که برای مطالعه سیاست خارجی وجود دارد، به نظر می رسد نمی توان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را با این رهیافت ها منطبق دید و مطالعه سیاست خارجی ایران اسلامی بوسیله یکی از رهیافت های موجود (آرمان گرایی، واقع گرایی و رفتارگرایی) سودمند نخواهد بود. بنابراین نگارنده برای بررسی سیاست خارجی سید محمدخاتمی و مقایسه آن با سیاست خارجی دکتر احمدی نژاد بر روی تأثیرات عوامل منطقه ای، داخلی، بین المللی و ریشه های فکری و خلقیات دولتمردان، تأکید می کند و سیاست خارجی دولت اصلاحات با دولت اصولگرای عدالت محور را در زمینه عوامل مطرح شده قابل مقایسه می داند. همین تفاوتهای شکلی نیز تحت تأثیر عوامل بین المللی، منطقه ای، داخلی و ذهنیات دولت مردان ایجاد شده است. اما بطورکلی نقش و تأثیر فضای فکری و ریشه های ذهنی حاکم بر دولت مردان ایرانی بسیار بیشتر از عوامل دیگر است. بنابراین نمی توان اینگونه نتیجه گرفت که یقیناً اگر آقایان خاتمی و احمدی نژاد به جای یکدیگر رئیس جمهور می شدند، دقیقاً همان تصمیم را می گرفتند که اکنون گرفته اند.
 [1] - کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران: نویسنده مسئول
peyman59abc@gmail.com


[2] - کارشناسی ارشد، روابط بین الملل، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
Javanmar.ravabet@gmial.com
تاریخ دریافت: 19/4/1399-  تاریخ پذیرش: 15/5/1399

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review and critique of the principles of foreign policy of Mohammad Khatami's government on development and the international system