لزوم بازاندیشی در آرای شهید مطهری در عصر اطلاعات؛ با تاکید بر بحران هویت

چکیده

 
محمدحسن غلامی[1]
علی جوانمرد[2]
چکیده:
عناصر هویت در گذار تاریخی  صورت بندی می شوند، به همین دلیل  هویت یک جامعه و شخص ضمن پذیرش ابعادی از مولفه های هویت نوین، با حیات سیاسی-اجتماعی شهروندان پیوندی ناگسستنی دارند. چنانکه در عصر جهانی شدن هویت تک بعدی معنای خود را از دست داده است و هویت های چند بعدی شکل گرفته اند. ولی این موضوع باعث کاهش جایگاه هویت در زندگی مردم اعم ازنقش هویت در ایجاد پشتوانه های امنیتی،معنا بخشی، جلوگیری از استحاله شدن و سبک زندگی نشده است.  البته باید خاطر نشان کرد که شاخص بندی از هویت با توجه به عناصر زمانی و مکانی شکل گرفته است. چنانکه در عصر اطلاعات مولفه هایی همانند هویت بومی، شهروندبومی-جهانی، هویت پسااستعماری و ژلاتینی بیش از گذشته اهمیت یافته است. هدف این پژوهش کارکرد آرای مطهری درباره هویت ایرانیان در هزاره سوم و عصر تنش های هویتی و لجام گسیختگی است. مطهری با بهره گیری از عناصر بینادینی همانند ایرانی گیری،شریعت اسلامی و دموکراسی بعنوان ضرورت زمانه هویت ایرانیان را صورت بندی کرد. در واقع می توان کارکرد ارای مطهری در عصر جهانی شدن را در هویت چندگانگی، هویت غیر ایدئولوژیکی، غرب شناسی ، اسلام دموکراتیک بعنوان هویت سیاسی و حقوق زن را در نظر گرفت. به همین دلیل با توجه به اهمیت بنیادین هویت در عصر جهانی شدن می توان از دیدگاههای مطهری در جهت پاسخگویی به بحران های هویتی، اخلاقی، از خود بیگانگی وانسان تک ساحتی، دموکراسی اجتماعی و... بهره برد.
 [1].  دکتری علوم سیاسی(اندیشه سیاسی)، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان، قزوین، ایران: نویسنده مسئول
Mahdiagh4@gmail.com


[2]. دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران
ali.G1353@gmail.com
تاریخ دریافت:9/2/1399- تاریخ پذیرش:13/3/1399

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The need to rethink the views of Martyr Motahhari in the information age; Emphasizing the identity crisis