خصوصی سازی، حکمروایی غیردولتی و پیشبرد منافع ملی

نویسندگان

چکیده

علی طاهرخانی[1]
اکبر غلامی [2]
چکیده:
کشورها در گذشته و بخصوص سده بیست و یکم شیوه­ های مختلفی جهت تحقق منافع ملی بخصوص در بخش توسعه اقتصادی اتخاذ کرده ­اند. اکثر کشورها شیوه خصوصی سازی و کاهش تصدیگری دولت را به عنوان راهکار حکمرانی مطلوب انتخاب کردند. بدین معنا که با برون سپاری و واگذاری امور اقتصادی و اجتماعی به خود مردم و سمن­ها ضمن تحقق حکمرانی مطلوب، منافع ملی کشور و نظام سیاسی تحقق می­یابد، از طرف دیگر چالش­ های اقتصاد دولتی برطرف می­شود. سوال و هدف اساسی این پژوهش تاثیرات خصوصی سازی بر حکمرانی غیر دولتی و تحقق منافع ملی است. در این راستا به موضوعاتی از قبیل ظرفیت­ ها و نقاط ضعف خصوصی سازی و برون سپاری، تحول در سبک مدیریت جامعه در هزاره سوم و واگذاری امور به خود مردم، مسئولیت پذیری و مشارکت همگانی و شفافیت و تاثیرات این مولفه ­ها در پیشبرد منافع ملی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.[1]- عضو هیئت علمی، دانشگاه پیام نور مرکز ابهر (استان زنجان)، ایران: نویسنده مسئول
Ali taherkhani42@gmail.com


[2]- پژوهشگر ارشد، علوم سیاسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
A.gholami@gmail.com
تاریخ دریافت: 15/2/1399- تاریخ پذیرش:20/3/1399


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Privatization, Non-Governmental Governance and the Promotion of National Interests

نویسندگان [English]

  • Ali Taherkhani
  • Akbar Gholami
چکیده [English]

Ali Taherkhani[1]
Akbar Gholami[2]
 
Abstract:
In the past, and especially in the 21st century, countries have adopted different methods to achieve national interests, especially in the field of economic development. Most countries have opted for privatization and reduced government ownership as the preferred governance strategy. In other words, by outsourcing and handing over economic and social affairs to the people, while realizing good governance, the national interests of the country are realized, on the other hand, the challenges of the state economy are solved. The main question and purpose of this study is what are the effects of privatization on non-governmental governance and national interests. In this regard, issues such as the capacities and weaknesses of privatization, outsourcing, the change in the management style of society in the third millennium, the assignment of affairs to the people, responsibility, public participation, transparency and the effects of these components in advancing Iran's national interests have been studied.[1] Assistant Professor in Political Science, Payame Noor University, Qazvin, Iran: Corresponding Author.


[2]  Senior Researcher in Political Science, email: A.gholami@gmail.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-Governmental Governance
  • Privatization
  • Iran
  • Outsourcing
  • Transparency