خصوصی سازی، حکمروایی غیردولتی و پیشبرد منافع ملی

چکیده

 
علی طاهرخانی[1]
اکبر غلامی [2]
چکیده:
کشورها در گذشته و بخصوص سده بیست و یکم شیوه های مختلفی جهت تحقق منافع ملی بخصوص در بخش  توسعه اقتصادی اتخاذ کرده اند. اکثر کشورها شیوه خصوصی سازی و کاهش تصدیگری دولت را در به عنوان راهکار حکمرانی مطلوب انتخاب کردند. بدین معنا که با برون سپاری و واگذاری امور اقتصادی و اجتماعی به خود مردم و سمن ها ضمن تحقق حکمرانی مطلوب، منافع ملی کشور و نظام سیاسی تحقق می یابد، از طرف دیگر چالش های اقتصاد دولتی برطرف می شود. سوال و هدف اساسی این پژوهش تاثیرات خصوصی سازی بر حکمرانی غیر دولتی و تحقق منافع ملی است. در این راستا به موضوعاتی از قبیل ظرفیت ها و نقاط ضعف خصوصی سازی و برون سپاری، تحول در سبک مدیریت جامعه در هزاره سوم و واگذاری امور به خود مردم، مسئولیت پذیری و مشارکت همگانی و شفافیت و تاثیرات این مولفه ها در پیشبرد منافع ملی  ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
 [1]- استادیار، علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور، قزوین، ایران: نویسنده مسئول


[2]- پژوهشگر ارشد علوم سیاسی
A.gholami@gmail.com

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Privatization, non-governmental governance and the promotion of national interests