دلایل معرفتی گسست گروه های سیاسی در ایران

نویسندگان

چکیده

محسن جلیلوند[1]
مهدی آقابراری[2]
چکیده:     
روایت نیروهای سیاسی در جامعه روایت تحولات سیاسی، جامعه شناختی و فرهنگی یک جامعه تلقی می­شود. در واقع با بررسی و تبیین جریان­های سیاسی اعم از نوع رقابت، ائتلاف و گسست بین نیروهای سیاسی، پشتوانه معرفتی و فکری گروه­های سیاسی و... حداقل بخشی از مسایل اجتماعی و فرهنگی تبیین می­شوند. بنابراین واکاوی گسست نیروهای سیاسی در طول چهار دهه گذشته نیازمند نگرش جامعه شناختی و معرفتی می­باشد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به شرایط اجتماعی، دینی و فکری و تاریخی و همچنین مدرنیته و تبعات آن جریان­های سیاسی متعددی شکل گرفته­اند ولی همین صورت بندی به تدریج تحت تاثیر متغیرهای نهادی، ابزاری، داخلی و خارجی دچار شکاف شدند. در واقع سوال و هدف محوری این پژوهش دلایل معرفتی گسست در جریان­های فکری - سیاسی در ایران است. گرچه دلایل شکاف بین نیروهای سیاسی در دوره جمهوری اسلامی را می­توان به دو بخش کلی تقسیم نمود ولی در نهایت مسایل بنیادی تحولات ایران در طول چهار دهه گذشته در گسست جریان­های فکری- سیاسی تاثیرگذار بوده است.[1]- استادیار و عضو هیئت علمی، روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد هشتگرد، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران: نویسنده مسئول
Mohsen_Jalilvand@yahoo.com


[2]- دانش آموخته کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، قزوین، ایران
M-Aghaberary@gmail.com
تاریخ دریافت: 16/10/1398-  تاریخ پذیرش:13/11/1398

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Epistemological Reasons for the Breakdown of Political Groups in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohsen Jalilvand
  • Mehdi Aghaberi
چکیده [English]

Mohsen Jalilvand [1]
Mehdi Aghaberi[2]
 
Abstract
 
Narration of political forces in society is considered as the narration of political, sociological and cultural developments of a society. In fact, by examining and explaining the political factions, including the type of competition, the coalition and rupture between political forces, the epistemological and intellectual support of political groups, at least some of the social and cultural issues are explained. Therefore, the analysis of the breakdown of political forces over the past four decades requires a sociological and epistemological approach. After the victory of the Islamic Revolution, due to the social, religious, intellectual and historical conditions, as well as modernity and its consequences, several political factions have been formed, but these formations gradually split under the influence of institutional, instrumental, internal and external variables.  In fact, the central question and purpose of this research is the epistemological reasons for the break in the intellectual-political factions in Iran. Although the reasons for the rift between political forces during the Islamic Republic can be divided into two general sections, the fundamental issues of Iran's developments over the past four decades have ultimately influenced the breakdown of intellectual and political factions.[1]- Assistant Professor and Faculty Member, Faculty of Law and Political Science, Hashtgerd Branch, Islamic Azad University, Alborz, Corresponding Author, Mohsen_Jalilvand@yahoo.com


[2] - Graduate of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University, Takestan, Qazvin, Iran, M-Aghaberary@gmail.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disruption
  • Political Factions
  • Religious Democracy
  • Communication with the West