دلایل معرفتی گسست گروه های سیاسی در ایران

چکیده

 
محسن جلیلوند[1]
مهدی آقابراری[2]
چکیده:     
روایت نیروهای سیاسی در جامعه روایت تحولات سیاسی، جامعه شناختی و فرهنگی یک جامعه تلقی می­شود. در واقع با بررسی و تبیین جریان­های سیاسی اعم از نوع رقابت، ائتلاف و گسست بین نیروهای سیاسی، پشتوانه معرفتی و فکری گروه­های سیاسی و... حداقل بخشی از مسایل اجتماعی و فرهنگی تبیین می­شوند. بنابراین واکاوی گسست نیروهای سیاسی در طول چهار دهه گذشته نیازمند نگرش جامعه شناختی و معرفتی می­باشد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به شرایط اجتماعی، دینی و فکری و تاریخی و همچنین مدرنیته و تبعات آن جریان­های سیاسی متعددی شکل گرفته­اند ولی همین صورت بندی به تدریج تحت تاثیر متغیرهای نهادی، ابزاری، داخلی و خارجی دچار شکاف شدند. در واقع سوال و هدف محوری این پژوهش دلایل معرفتی گسست در جریان­های فکری - سیاسی در ایران است. گرچه دلایل شکاف بین نیروهای سیاسی در دوره جمهوری اسلامی را می­توان به دو بخش کلی تقسیم نمود ولی در نهایت مسایل بنیادی تحولات ایران در طول چهار دهه گذشته در گسست جریان­های فکری- سیاسی تاثیرگذار بوده است.[1]- استادیار و عضو هیئت علمی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد هشتگرد، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران: نویسنده مسئول
Mohsen_Jalilvand@yahoo.com


[2]- دانش آموخته کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، قزوین، ایران
M-Aghaberary@gmail.com
تاریخ دریافت: 16/10/1398-  تاریخ پذیرش:13/11/1398

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Epistemological reasons for the breakdown of political groups in Iran