بررسی اصول سیاست خارجی دکتر محمد جواد ظریف (بر اساس نظریه الیتیسم)

نویسندگان

چکیده

سعید جهانگیری[1]
صادق زیبا کلام[2]
چکیده:
مهمترین مسأله در توسعه پایدار نقش و جایگاه نخبگان و به طور کلی نیروهای انسانی کارآمد و فرهیخته است. مهمتر از این مهم کشف پدیده های بدیهی و ساده است. نیروهای انسانی و به ویژه نخبگان آنها اساس ثروت ملت­ها را تشکیل می­دهند و سرمایه و منابع طبیعی عوامل تبعی و حاشیه­ ای­ ترند. دولتی که نتواند مهارت­ها و دانش مردمانش را توسعه دهد و از آن بهره برداری کند، توانایی توسعه را نخواهد داشت..هدف اساسی این مقاله بررسی نقش نخبگان در اداره کشور(مطالعه موردی نقش دکتر محمد جواد ظریف) است سوال اصلی در این پژهش این است  اصول کلی سیساست خارجی دکترمحمد جواد ظریف بر چه مبنایی است؟، نتایج مطالعه نشان داد مهمترین ویژگی­های دکتر ظریف را می­توان خلق اندیشه­ های نو، فراتر رفتن از سنت­ها و چارچوب­های رایج اندیشه، علاقه به مصلحت عمومی، انجام کار فکری- فرهنگی مستمر به عنوان حرفه اصلی، عدم وابستگی به علایق طبقات خاص، تعقل و تفکر در امور جامعه و سیاست، خلق نظریه­ جدید دیپلماسی ایرانی، هدایت جامعه به سوی خواسته­ها و علایق و آرمان­های راستین در مقابل علایق روزمره و گذرا، ارائه راه حل و پیش بینی مسیر آینده جامعه و باز اندیشی و نو اندیشی در حوزه روابط و سیاست خارجی عنوان کرد.  و در این پژوهش از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده است.[1] - دکتری تخصصی، علوم سیاسی، مسائل ایران ،دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: نویسنده مسئول
Saeedjahangiri61@yahoo.com


[2] - استاد، دانشگاه تهران،گروه علوم سیاسی، تهران، ایران
Sadeghzibakalam@yahoo.com
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Principles of Foreign Policy Dr. Mohammad Javad Zarif (Based on the elitism)

نویسندگان [English]

  • Saeed Jahangiri
  • sadegh zibakalam
چکیده [English]

Dr.Saeed Jahangiri[1]
sadegh zibakalam[2]
 
Abstract
The most important issue in the sustainable development is the role and position of the elites and the efficient and educated human resources in general. More important than this is the discovery of obvious and simple phenomena. Human resources, and especially their elites, form the basis of the wealth of nations, and capital and natural resources are the most important and marginal factors. A government that fails to develop and exploit the skills and knowledge of its people will not be able to develop. This is based on the general principles of Dr. Mohammad Javad Zarif's foreign policy. Based on the results of the study, the most important features of Dr. Zarif can be the creation of new ideas, going beyond the traditions and common frameworks of thought. Interest in the public interest, continuous intellectual and cultural work as the main profession, non-dependence on the interests of certain classes, reason and thinking in the affairs of society and politics, the creation of a new theory of Iranian diplomacy, guiding society towards real demands and interests and aspirations against every day and transient interests, providing solutions and predicting the future path of society and rethinking and rethinking in the field of relations and Foreign policy stated. In this research, descriptive and analytical methods have been used.
.[1]- Ph.D in Political Science, Iran, Law School, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran


[2] - Professor, Political Science, Iran, Law School, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • foreign policy
  • elite
  • country administration
  • Mohammad Javad Zarif