بررسی اصول سیاست خارجی دکتر محمد جواد ظریف (بر اساس نطریه الیتیسم)

چکیده

 
 
سعید جهانگیری[1]
صادق زیبا کلام[2]
چکیده:
مهمترین مسأله در توسعه پایدار نقش و جایگاه نخبگان و به طور کلی نیروهای انسانی کارآمد و فرهیخته است. مهمتر از این مهم کشف پدیده های بدیهی و ساده است. نیروهای انسانی و به ویژه نخبگان آنها اساس ثروت ملت­ها را تشکیل می­دهند و سرمایه و منابع طبیعی عوامل تبعی و حاشیه­ ای­ ترند. دولتی که نتواند مهارت­ها و دانش مردمانش را توسعه دهد و از آن بهره برداری کند، توانایی توسعه را نخواهد داشت..هدف اساسی این مقاله بررسی نقش نخبگان در اداره کشور(مطالعه موردی نقش دکتر محمد جواد ظریف) است سوال اصلی در این پژهش این است  اصول کلی سیساست خارجی دکترمحمد جواد ظریف بر چه مبنایی است؟، نتایج مطالعه نشان داد مهمترین ویژگی­های دکتر ظریف را می­توان خلق اندیشه­ های نو، فراتر رفتن از سنت­ها و چارچوب­های رایج اندیشه، علاقه به مصلحت عمومی، انجام کار فکری- فرهنگی مستمر به عنوان حرفه اصلی، عدم وابستگی به علایق طبقات خاص، تعقل و تفکر در امور جامعه و سیاست، خلق نظریه­ جدید دیپلماسی ایرانی، هدایت جامعه به سوی خواسته­ها و علایق و آرمان­های راستین در مقابل علایق روزمره و گذرا، ارائه راه حل و پیش بینی مسیر آینده جامعه و باز اندیشی و نو اندیشی در حوزه روابط و سیاست خارجی عنوان کرد.  و در این پژوهش از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده است.[1] - دکتری تخصصی، علوم سیاسی، مسائل ایران ،دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: نویسنده مسئول
Saeedjahangiri61@yahoo.com


[2] - استاد، دانشگاه تهران،گروه علوم سیاسی، تهران، ایران
Sadeghzibakalam@yahoo.com
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Principles of Foreign Policy Dr. Mohammad Javad Zarif (Based on the elitism)