بررسی ابعاد نوین امنیت در گفتمان مقام معظم رهبری

نویسندگان

چکیده

 مالک ذوالقدر[1]
فتحعلی همتی[2]
چکیده:
در سده بیست و یکم امنیت مهمترین خواسته شهروندان از دولتها و مدیران است. اما ابعاد و چهره امنیت تغییر اساسی کرده است. از یک سو ابعادی همانند امنیت محیط زیستی، امینت سایبری، امنیت روانی و بیوتروریسم به ابعاد گذشته امنیت اضافه شده است. از سوی دیگر چهره نوین امنیت از سخت افزاری به نرم افزاری، از ترس به پذیرش درونی و اعتماد زایی، از دولت­ گرایی به شهروندی و از جغرافیای کشورها به منطقه­ گرایی و جهان­ گرایی دچار دگردیسی شده است. در این راستا بیانات مقام معظم رهبری در چارچوب امنیت معنا می­ شود. به همین دلیل مفاهیم و موضوعاتی از قبیل امنیت نرم افزاری، امنیت هوشمند، جنگ نرم و قدرت نرم، بازیگری در جغرافیایی سایر کشورها، استعمارفرانو و.... بیان شده­ اند. در واقع نگرش مقام معظم رهبری در عصر جهانی سازی به امنیت در راستای درونی کردن امنیت، احساس امنیت، پذیرش مسئولیت از سوی مردم، امنیت روانی، امنیت منطقه ­ای، امنیت فراگیر و هوشمندسازی صورت بندی شده­اند.[1]-  استادیار و عضو هیئت علمی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران
Malek_Zolghader@yahoo.com


[2] - دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی،قزوین، ایران
تاریخ دریافت:3/11/1398-  تاریخ پذیرش:28/11/1398

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the New Dimensions of Security in the Supreme Leader's Discourse

نویسندگان [English]

  • Malek Zolghader
  • Fathali Hemati
چکیده [English]

Malek Zolghader[1]
Fathali Hemati[2] 
 
 
Abstract:
In the 21st century, security is the most important demand of citizens from governments and managers. But the dimensions and face of security have changed dramatically. On the one hand, dimensions such as environmental security, cyber security, psychological security and bioterrorism have been added to the past dimensions of security. On the other hand, the new face of security has shifted from hardware to software, from fear of internal acceptance and trust, from statehood to citizenship, and from the geography of countries to regionalism and globalism. In this regard, the statements of the Supreme Leader in the context of security make sense. For this reason, concepts and topics such as software security, smart security, soft warfare and soft power, acting in the geography of other countries and colonialism have been expressed. In fact, the Supreme Leader's view in the age of globalization has been formulated in terms of internalizing security, feeling secure, accepting responsibility of the people, psychological security, regional security, comprehensive security, and intelligence.[1]Assistant Professor and Faculty Member, Faculty of Law and Political Science, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran, Malek_Zolghader@yahoo.com


[2] M.Sc. Student, Political Science, Faculty of Law and Political Science, Takestan Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supreme Leader
  • Security
  • Soft Power
  • Globalization
  • Trust