کالبد شکافی تاثیرات کرونا در سطح جهانی

چکیده

 
ابراهیم عباسی[1]
الناز نیک سرشت[2]
چکیده:
از زمان اپیدمی ویروس کرونا نظریه­ ها و نگرش­های مختلفی نسبت به تاثیرات کرونا بر نظام جهانی ارایه شده است. بالطبع هر اندازه که کرونا گستره زمانی و مکانی بیشتری می­ یابد، این تاثیرات بیشتر می­شود. گرچه این نگرش و تحلیل­ها در فضای اپیدمی کرونا ارایه شده است، ولی بیانگر برخی از واقعیات جامعه جهانی بخصوص نظام لیبرال دموکراسی و سرمایه داری است. در واقع این تحلیل­ ها با احتمالات و حدس­ها مواجه است. از سوی دیگر برخی از رویکردها با شائبه ­های سیاسی و یکجانبه ­گرایی مواجه است. به طور کلی هدف و سوال اصلی این پژوهش بررسی تاثیرات کرونا بر ساختار­های جهان کنونی است. تاثیرات کرونا بر نظام جهانی را می­توان در چارچوب نگرش­های خوشبینانه، بدبینانه و واقع بینانه مورد بررسی قرار داد. در این راستا می­توان به زوال لیبرال دموکراسی، پایان سرمایه داری، عقب نشینی از جهانی شدن، زوال قدرت امریکا، افزایش رقابت­های بیوتروریستی در جهان، قطب بندی نوین در جهان و... اشاره کرد.[1]- دانشیار و عضو هیئت علمی، علوم سیاسی، دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، ایران
e.abassi.ir@gmail.com


[2]- دانشجوی دکتری علوم سیاسی، مسایل ایران، دانشکده الهیات، حقوق و علوم سیاسی، واخد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
el.nikseresht@gmail.com
تاریخ دریافت23/1/1399- تاریخ پذیرش: 2/2/1399

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Global autopsy of corona effects