عوامل تقویت و سست شدن بنیان خانواده

چکیده

 
سیدجواد راثی ورعی[1]
محسن احسانی[2]
چکیده:
آنچه در عصر حاضر ذهن اندیشمندان و جامعه شناسان را به خود مشغول ساخته مسائل مربوط به خانواده است. چرا که خانواده به عنوان مهمترین کانون بشرى، عنصر اساسى در تشکیل، پیشرفت و موفقیت یک جامعه و ملت است، لذا سعادت هر جامعه‏اى منوط به نیک بختى خانواده­­ هاى آن جامعه است. بنابراین، باید هر چه بیشتر در جهت نیل به سعادتمندى آن کوشید. دستیابى به این مهم تنها از طریق شناسایى کامل مبانى و عوامل تحکیم بنیان خانواده امکانپذیر است. هر چند عوامل فراوانى در تحکیم بنیان خانواده و سرزندگى آن مؤثرند اما در این مقاله به بررسى و تحلیل مهم‏ترین این عوامل یعنى: ایمان و فضیلت گرایى، عشق و محبت، شناخت نقش‏ها و وظایف خانوادگى، وجود همکارى و تفاهم بین اعضا، عدالت، اخلاق نیکو، مدیریت صحیح و رعایت ادب و احترام، اعتماد و نیز وفادارى اعضاى خانواده به یکدیگر خواهیم پرداخت.
همچنین شناسایی عوامل سست شدن بنیان خانواده و راه‌های پیشگیری از آن نیز ما را در نیل به اهداف متعالی خانواده یاری خواهد کرد که بدان‌ها اشاره خواهیم نمود.[1] - دانشیار، گروه حقوق و فقه اجتماعی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران: نویسنده مسئول
Jvarai@rihu.ac.ir


[2] - دانش آموخته کارشناسی، حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، ایران
mehsani@rihu.ac.ir
تاریخ دریافت:17/11/1398 -  تاریخ پذیرش:19/12/1398

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Family Strengthening and Loosening Factors