عوامل تقویت و سست شدن بنیان خانواده

نویسندگان

چکیده

 سیدجواد راثی ورعی[1]
محسن احسانی[2]
چکیده:
آنچه در عصر حاضر ذهن اندیشمندان و جامعه شناسان را به خود مشغول ساخته مسائل مربوط به خانواده است. چرا که خانواده به عنوان مهمترین کانون بشرى، عنصر اساسى در تشکیل، پیشرفت و موفقیت یک جامعه و ملت است، لذا سعادت هر جامعه‏اى منوط به نیک بختى خانواده­­ هاى آن جامعه است. بنابراین، باید هر چه بیشتر در جهت نیل به سعادتمندى آن کوشید. دستیابى به این مهم تنها از طریق شناسایى کامل مبانى و عوامل تحکیم بنیان خانواده امکانپذیر است. هر چند عوامل فراوانى در تحکیم بنیان خانواده و سرزندگى آن مؤثرند اما در این مقاله به بررسى و تحلیل مهم‏ترین این عوامل یعنى: ایمان و فضیلت گرایى، عشق و محبت، شناخت نقش‏ها و وظایف خانوادگى، وجود همکارى و تفاهم بین اعضا، عدالت، اخلاق نیکو، مدیریت صحیح و رعایت ادب و احترام، اعتماد و نیز وفادارى اعضاى خانواده به یکدیگر خواهیم پرداخت.
همچنین شناسایی عوامل سست شدن بنیان خانواده و راه‌های پیشگیری از آن نیز ما را در نیل به اهداف متعالی خانواده یاری خواهد کرد که بدان‌ها اشاره خواهیم نمود.[1] - دانشیار، گروه حقوق و فقه اجتماعی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران: نویسنده مسئول
Jvarai@rihu.ac.ir


[2] - دانش آموخته کارشناسی، حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، ایران
mehsani@rihu.ac.ir
تاریخ دریافت:17/11/1398 -  تاریخ پذیرش:19/12/1398

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strengthening and Loosening Factors in Family

نویسندگان [English]

  • Seyed Javad Rathi Varai
  • Mohsen Ehsani
چکیده [English]

Seyed Javad Rathi Varai[1]
Mohsen Ehsani[2]
 
 
Abstract:
 
What is in the minds of today's thinkers and sociologists are family issues. Because the family as the most important human center, a key element in the formation, development and success of a society and nation، the prosperity of any society depends on the fortunes of its families. It has to strive for prosperity as much as possible. It is possible to fully identify the foundations and factors that strengthen family foundations. Many factors affect the consolidation of family foundations, the most important of these factors: Faith and virtue, love and affection, family roles and duties, cooperation and understanding between member, justice, good ethics, proper management and respect for courtesy, trust, and we will pay tribute to the members of the family. Identifying factors that weaken family foundations and ways to prevent it will help us achieve the transcendent goals of the family. Identifying factors that weaken family foundations and ways to prevent it will help us achieve the transcendent goals of the family.[1] Associate Professor, Department of Law and Social Jurisprudence, Research Institute of Hawzeh and University, Qom, Iran, email: Jvarai@rihu.ac.ir.


[2] Bachelor, Law, Faculty of Law, University of Qom, Iran, email: mehsani@rihu.ac.ir.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family
  • Consolidation
  • Loosening
  • Foundation
  • Islam