واکاوی نقش بحران های سیاسی و تاثیر آن بر توسعه سیاسی(ابعاد و رویکرها)

نویسندگان

چکیده

سعید جهانگیری[1]
ناصر گروسی[2]
محسن عبداللهی[3]
چکیده:
مفهوم و اهمیت توسعه عمدتا پس از پایان جنگ جهانی دوم دو چندان گردیده است . این عنوان مفهومی مستقل در فضای پس از پایان جنگ هویت پیدا کرد. گرچه قبل از آن نیز درقالب سوابق توسعه قابل تامل و بررسی است، اما در مفهومی عمومی آن به معنای رسیدن به سطح کشورهای صنعتی است. در این تفکر توسعه در وهله اول به معنای رشد اقتصادی بوده که به مرور زمان مکانیزاسیون ، صنعتی شدن و رشد اقتصادی و نوسازی در ابعاد سیاسی و اجتماعی نیز به آن افزوده شد. با رشد و توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در اوپا و آمریکا به سرعت روبه رشد بود اندیشمندان را بر آن داشت تا برای سایر کشورهای دیگر نیز چاره ­ای بیندیشند. در این مطالعه، بحران­ های سیاسی و رابطه آن با توسعه سیاسی به روش کتابخانه­ ای مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه گرفته شده است که: بحران های سیاسی و عدم توسعه، متقابلاً بحران های را به وجود می آورد. سیاسی نیز نقش منفی بر فرایند توسعه سیاسی داشته و چالش های اساسی برای سیستم سیاسی و شهروندان آن فراهم می سازد. همچنین فساد سیاسی، اعتماد شهروندان نسبت به سیستم را کاهش و سیستم سیاسی را با کاهش مشروعیت روبرو خواهد کرد.[1] - دکتری تخصصی، علوم سیاسی، مسائل ایران ،دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: نویسنده مسئول
Saeedjahangiri61@yahoo.com


[2]- عضو هیات علمی، دانشگاه پیام نور، البرز، ایران
Naser.garusi@yahoo.com


[3]- دانش آموخته کارشناسی ارشد، تاریخ، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران
مدرس، دانشگاه علمی کابردی،ابهر،زنجان، ایران
moabdolahi@yahoo.com
تاریخ دریافت:2/6/1398- تاریخ پذیرش:29/7/1398
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Role of Political Crises and Its Impact on Political Development (Dimensions and Approaches)

نویسندگان [English]

  • Saeed Jahangiri
  • Naser Garusi
  • Mohsan Abdolahi
چکیده [English]

Saeed Jahangiri[1]
Naser Garusi[2]
Mohsan Abdolahi[3]
Abstract
The importance of development has doubled since the end of World War II. The title, which came to be recognized as an independent concept in the post-war space, has already been discussed in the context of development, but in its general sense it means reaching the level of industrialized nations. In this sense, development meant primarily economic growth, which also increased over time as mechanization, industrialization and economic growth and modernization in the political and social dimensions. With the rapidly growing political, economic, and social development in Europe and the United States, scholars have begun to think of other options. In this study, political crises and their relation to political development have been studied in a library manner and it has been concluded that: political crises and underdevelopment create mutually crises. Political crises have a negative impact on the political development process and pose major challenges for the political system and its citizens. Also, political corruption will undermine citizens' confidence in the system and will undermine the legitimacy of the political system.[1] PhD, Political Science, Issues of Iran, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran, Corresponding Author, email: Saeedjahangiri61@yahoo.com


[2] Faculty member, Payame Noor University, Alborz, Iran


[3] Graduate, History, Abhar Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran, email: moabdolahi@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Crisis
  • Political Sociology
  • Indicators of Political Development
  • Corruption
  • Political Development