واکاوی نقش بحران های سیاسی و تاثیر آن بر توسعه سیاسی(ابعاد و رویکرها)

چکیده

 
سعید جهانگیری[1]
ناصر گروسی[2]
محسن عبداللهی[3]
چکیده:
مفهوم و اهمیت توسعه عمدتا پس از پایان جنگ جهانی دوم دو چندان گردیده است . این عنوان مفهومی مستقل در فضای پس از پایان جنگ هویت پیدا کرد. گرچه قبل از آن نیز درقالب سوابق توسعه قابل تامل و بررسی است، اما در مفهومی عمومی آن به معنای رسیدن به سطح کشورهای صنعتی است. در این تفکر توسعه در وهله اول به معنای رشد اقتصادی بوده که به مرور زمان مکانیزاسیون ، صنعتی شدن و رشد اقتصادی و نوسازی در ابعاد سیاسی و اجتماعی نیز به آن افزوده شد. با رشد و توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در اوپا و آمریکا به سرعت روبه رشد بود اندیشمندان را بر آن داشت تا برای سایر کشورهای دیگر نیز چاره ­ای بیندیشند. در این مطالعه، بحران­ های سیاسی و رابطه آن با توسعه سیاسی به روش کتابخانه­ ای مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه گرفته شده است که: بحران های سیاسی و عدم توسعه، متقابلاً بحران های را به وجود می آورد. سیاسی نیز نقش منفی بر فرایند توسعه سیاسی داشته و چالش های اساسی برای سیستم سیاسی و شهروندان آن فراهم می سازد. همچنین فساد سیاسی، اعتماد شهروندان نسبت به سیستم را کاهش و سیستم سیاسی را با کاهش مشروعیت روبرو خواهد کرد.[1] - دکتری تخصصی، علوم سیاسی، مسائل ایران ،دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: نویسنده مسئول
Saeedjahangiri61@yahoo.com


[2]- عضو هیات علمی، دانشگاه پیام نور، البرز، ایران
Naser.garusi@yahoo.com


[3]- دانش آموخته کارشناسی ارشد، تاریخ، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران
مدرس، دانشگاه علمی کابردی،ابهر،زنجان، ایران
moabdolahi@yahoo.com
تاریخ دریافت:2/6/1398- تاریخ پذیرش:29/7/1398
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Role of Political Crises and Its Impact on Political Development (Dimensions and Approaches)