ارزیابی رویکرد ایالات متحده آمریکا و روسیه به تروریسم؛ با تاکید بر خاورمیانه

نویسنده

چکیده

 حسین کاغذلو[1]
 
چکیده:
از دو دهه گذشته جهت گیری اصلی سیاست خارجی ایالات متحده حول محور تروریسم و بنیادگرایی حرکت مینماید؛ در این میان گرچه سیاست خارجی روسیه نیز گرچه بیشتر توانش درگیر مسائل حوزه پیرامونیاش بوده است ولیکن یکی از دغدغههای روسیه نیز خطر رشد افراط گرایی در همین مناطق بوده است. سوال اصلی این است که مهمترین وجوه تشابه و تفاوت راهبردهای سیاست خارجی آمریکا و روسیه در مقابله تروریسم و بنیادگرایی بر مبنای چه رویکرد و مؤلفههایی قابل تبیین و واکاوی میباشد؟ آنچه به نظر میرسد این نکته است که رویکرد واقع گرایانه ساختاری مبتنی بر دفع تهدیدات و تامین منافع نسبی از نقاط تشابه و مهار جهانی تروریسم و استفاده از قدرت هوشمند توسط آمریکا در برابر مقابله نظامی محدود و عمل‌گرایی منطقه ای توسط روسیه از مهمترین وجوه تفاوت راهبرد سیاسی امنیتی آمریکا و روسیه در مقابله با تروریسم و بنیادگرایی به شمار می‌آید. بر همین اساس ضرورت دارد که هر دو کشور بازیگران غیر دولتی نوظهور را یک تهدید امنیتی قلمداد نموده. لیکن در نوع انتخاب سیاستهای اتخاذ شده به جهت مقابله با این تهدید تفاوت رویکرد دارند[1] - دانشجوی دکتری، روابط بین الملل، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران
تاریخ دریافت: 21/6/1398- تاریخ پذیرش:29/7/1398
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the US-Russian Approach to Terrorism; Emphasizing the Middle East

نویسنده [English]

  • Hussein Kaghazloo
چکیده [English]

Hussein Kaghazloo[1] 
 
Abstract:  
 
For the past two decades, the main focus of US foreign policy has shifted to terrorism and fundamentalism. Although Russia's foreign policy has been more involved in its peripheral affairs, one of Russia's concerns has been the growing risk of extremism in those areas.  The main question is: what are the most important aspects of the similarity and difference between US and Russian foreign policy strategies in the fight against terrorism and fundamentalism? It seems the structural realist approach based on the elimination of threats, the provision of relative benefits from the global similarity, containment of terrorism and the use of smart power by the United States in comparison with limited military operations and regional pragmatism by Russia are the most important aspects of strategic differences. The political and security of the United States and Russia is opposed to terrorism and fundamentalism. Accordingly, it is imperative that both countries consider emerging non-governmental actors a security threat. However, they have adopted different approaches and policies to deal with this threat.[1] PhD student, International Relations, Karaj Branch, Islamic Azad University, Alborz, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Russia
  • United States
  • Foreign Policy
  • Terrorism
  • Power
  • Security