ارزیابی رویکرد ایالات متحده آمریکا و روسیه به تروریسم؛ با تاکید بر خاورمیانه

چکیده

 حسین کاغذلو[1]
 
چکیده:
از دو دهه گذشته جهت گیری اصلی سیاست خارجی ایالات متحده حول محور تروریسم و بنیادگرایی حرکت مینماید؛ در این میان گرچه سیاست خارجی روسیه نیز گرچه بیشتر توانش درگیر مسائل حوزه پیرامونیاش بوده است ولیکن یکی از دغدغههای روسیه نیز خطر رشد افراط گرایی در همین مناطق بوده است. سوال اصلی این است که مهمترین وجوه تشابه و تفاوت راهبردهای سیاست خارجی آمریکا و روسیه در مقابله تروریسم و بنیادگرایی بر مبنای چه رویکرد و مؤلفههایی قابل تبیین و واکاوی میباشد؟ آنچه به نظر میرسد این نکته است که رویکرد واقع گرایانه ساختاری مبتنی بر دفع تهدیدات و تامین منافع نسبی از نقاط تشابه و مهار جهانی تروریسم و استفاده از قدرت هوشمند توسط آمریکا در برابر مقابله نظامی محدود و عمل‌گرایی منطقه ای توسط روسیه از مهمترین وجوه تفاوت راهبرد سیاسی امنیتی آمریکا و روسیه در مقابله با تروریسم و بنیادگرایی به شمار می‌آید. بر همین اساس ضرورت دارد که هر دو کشور بازیگران غیر دولتی نوظهور را یک تهدید امنیتی قلمداد نموده. لیکن در نوع انتخاب سیاستهای اتخاذ شده به جهت مقابله با این تهدید تفاوت رویکرد دارند[1] - دانشجوی دکتری، روابط بین الملل، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران
تاریخ دریافت: 21/6/1398- تاریخ پذیرش:29/7/1398
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the US-Russian Approach to Terrorism; Emphasizing the Middle East