واکاوی تعامل دموکراسی اجتماعی، سبک زندگی و مشروعیت سیاسی در چشم انداز نظری

چکیده

 ابراهیم عباسی[1]
حسین یوسفی ثابت [2]
چکیده:
مشروعیت یکی از مفاهیم محوری سیاست در طول تاریخ تلقی بوده است.  شاخص های مشروعیت سیاسی با توجه به عناصر زمانی و مکانی شکل گرفته است. چنانکه در گذشته مولفه های سنتی مهمترین عنصر مشروعیت بخش دولت ها و حاکمان شناخته می شد. سوال اصلی این نوشتار تاثیرات جهانی شدن بر مفهوم و شاخص های مشروعیت است. در پاسخ می توان گفت که در عصر جهانی شدن عناصری همانند کارکرد اقتصادی روزمره، سبک زندگی، کارامدی محیط زیستی از عناصر اصلی اقتدار دولت ها هستند. با این توضیح که جهانی شدن، زندگی سیاسی و اجتماعی در همه ابعاد را دچار دگردیسی کرده است. چنانکه زندگی در عصر جهانی شدن با لذت جویی، رفاه طلبی، جهان زیست و... معنا و هویت یافته است.  در واقع  ضرورت دارد که مدیران و دولت ها در عصر هژمونی رسانه ها در جهت حفظ و افزایش حکومت داری و قدرت سیاسی، حکمرانی مطلوب، جهان زیست گرایی، شبیه سازی کارکرد و تدابیر خود با هنجارهای جهانی، حفظ رفاه و لذت جویی و دموکراسی اجتماعی را مورد تاکید قرار دهند.  [1]- دانشیار و عضو هیئت علمی، دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، ایران: نویسنده مسئول
e.abassi.ir@gmail.com 


[2] - دانشجوی دکتری، روابط بین الملل، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران
تاریخ دریافت:25/6/1398-  تاریخ پذیرش:29/7/1398

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of the interaction of social democracy, lifestyle, and political legitimacy in the theoretical perspective