واکاوی تعامل دموکراسی اجتماعی، سبک زندگی و مشروعیت سیاسی در چشم انداز نظری

نویسندگان

چکیده

 ابراهیم عباسی[1]
حسین یوسفی ثابت [2]
چکیده:
مشروعیت یکی از مفاهیم محوری سیاست در طول تاریخ تلقی بوده است.  شاخص های مشروعیت سیاسی با توجه به عناصر زمانی و مکانی شکل گرفته است. چنانکه در گذشته مولفه های سنتی مهمترین عنصر مشروعیت بخش دولت ها و حاکمان شناخته می شد. سوال اصلی این نوشتار تاثیرات جهانی شدن بر مفهوم و شاخص های مشروعیت است. در پاسخ می توان گفت که در عصر جهانی شدن عناصری همانند کارکرد اقتصادی روزمره، سبک زندگی، کارامدی محیط زیستی از عناصر اصلی اقتدار دولت ها هستند. با این توضیح که جهانی شدن، زندگی سیاسی و اجتماعی در همه ابعاد را دچار دگردیسی کرده است. چنانکه زندگی در عصر جهانی شدن با لذت جویی، رفاه طلبی، جهان زیست و... معنا و هویت یافته است.  در واقع  ضرورت دارد که مدیران و دولت ها در عصر هژمونی رسانه ها در جهت حفظ و افزایش حکومت داری و قدرت سیاسی، حکمرانی مطلوب، جهان زیست گرایی، شبیه سازی کارکرد و تدابیر خود با هنجارهای جهانی، حفظ رفاه و لذت جویی و دموکراسی اجتماعی را مورد تاکید قرار دهند.  [1]- دانشیار و عضو هیئت علمی، دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، ایران: نویسنده مسئول
e.abassi.ir@gmail.com 


[2] - دانشجوی دکتری علوم سیاسی(جامعه شناسی سیاسی)، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
Yousefisabet@gmail.com

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Interaction of Social Democracy, lifestyle, and Political Legitimacy in the Theoretical Perspective

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Abbasi
  • Hussein Yosefi Sabet
چکیده [English]

Dr. Ebrahim Abbasi[1]
HusseinYosefi Sabet[2]
 
Abstract:
Legitimacy has been one of the central concepts of politics throughout history. Indicators of political legitimacy are shaped by temporal and spatial elements. As in the past, traditional components were considered the most i­m­­­portant element of legitimacy of governments and rulers. The main question in this paper is the effects of globalization on the concept and indicators of le­g­itimacy. In response, it can be said that in the age of globalization, elements s­uch as day-to-day economic functioning, lifestyle, and environmental eff­i­c­i­e­n­cy are central elements of state authority. By explaining that globalization h­as transformed political and social life in all its dimensions. As life in the age of globalization has become more meaningful with pleasure, prosperity, life world, and so on.  In fact, it is imperative that managers and governments in the age of media hegemony maintain and enhance their governance and political power, favorable governance, globalization, their work with global norms, the welfare and enjoyment, and social democracy.[1]- Associate Professor and Faculty Member,Faculty of Political Science,Shiraz University, Iran


[2]- PhD Student in Political Science (Political Sociology), Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • legitimacy
  • Social Democracy
  • Globalization
  • Media
  • Lifestyle