تاثیر سیاست خارجی ایران بر امنیت ملی عراق پساصدام

چکیده

 مالک ذوالقدر[1]
ابوالقاسم نجفی[2]
چکیده:
راهبرد سیاست خارجی ایران نسبت به عراق بعد از سقوط صدام تحت تاثیر عناصر مختلف جغرافیایی، مذهبی، اقتصادی، محور مقاومت و....بوده است. این راهبرد با توجه به اشغال عراق توسط امریکا، زوال دولت و ارتش مستقر، نگرش خاص کشورهای منطقه ای باعث شد که بتدریج قدرت منطقه ای و جهانی ایران در عراق جدید افزایش یابد. بعد از سقوط صدام، سیاست خارجی ایران در عراق از یک سو باعث شکل گیری امنیت در عراق شد، چرا که بعد از صدام و زوال ارتش بعث، بحران های امنیتی عراق را فرا گرفت. ایران در صورت بندی امینت نوین عراق اعم از امنیت سخت افزاری و نرم افزاری نقش محوری داشت. اما از سوی دیگر دخالت سایر کشورهای منطقه ای همچون عربستان باعث شکل گیری بحران های نوین امنیتی در عراق شد. در واقع سیاست ایران در عراق در بعد امنیت ملی اثراتی پارادوکسیکالی داشته است. چنانکه در بعد اقتصادی و رشد اقتصادی و زوال جریان های افراطی همانند داعش تاثیرات مثبت و ظرفیت زا بوده است، ولی در ابعاد دیگر همانند حمایت رقبای منطقه ای ایران از شورش ها در عراق، تدام حیات گروههای افراطی و اقتدار دولت مرکزی با جالش های مواجه بوده است. [1]-- استادیار و عضو هیئت علمی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران: نویسنده مسئول
Malek_Zolghader@yahoo.com


[2]- دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی،قزوین، ایران

تاریخ دریافت:10/7/1398- تاریخ پذیرش: 21/9/1398

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Iranian Foreign Policy on Iraqi National Security Post-Saddam