کالبدشکافی تاثیرات آرای دکتر شریعتی بر جنبش های فکری ترکیه؛ با تاکید بر جنبش گولن

چکیده

 
حسن شمسینی غیاثوند [1]
خورشید نجفی جویباری [2]
چکیده:
شریعتی در آثار و دیدگاه های خود بر برداشت های هویتی، اخلاقی و دینی برای زیست این جهانی تاکید می کند. به همین دلیل با توجه به اینکه جهان اسلام از جمله ایران تحت تاثیر بحران های همه جانبه جهانی شدن و رسانه ها قرار گرفته است، بازاندیشی در آرا شریعتی می تواند به بخشی از این چالش های اجتماعی و اخلاقی پاسخ دهد. به همین دلیل در دهه های اخیر مفاهیم و آرا خاص شریعتی درباره انسان بی خویشتن، دموکراسی متعهد، برابری، عدالت خواهی، دین معنا بخش، فردگرایی، مسئولیت پذیری همگان بسیار افزایش یافته است. یکی از مهمترین ابعاد بازاندیشی در آرا شریعتی تاثیرات افکار ایشان بر جنبش های اسلامی بطور خاص جنبش فکری-اجتماعی گولن در ترکیه است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که جنبش گولن در دهه های اخیر تاثیرات خاص سیاسی- اجتماعی در ترکیه ایجاد کرده است. این تاثیرات در جنبه هایی همانند دموکراسی اجتماعی، برابری و عدالت در جامعه، دموکراسی متعهد و هدایت شده، اسلام صوفیانه، هویت بومی و دینی و... قابل بررسی هستند.[1] - استادیار و عضو هیئت علمی، علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین ایران: نویسنده مسئول
Shamsini_h@yahoo.com


[2] - دانشجوی دوره دکتری، علوم سیاسی (اندیشه سیاسی)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
kh.najafi58@gmail.com
تاریخ دریافت: 6/7/1398- تاریخ پذیرش:26/8/1398

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Autopsy on the Effects of Dr. Shariati's Speech on Turkish Intellectual Movements (with emphasis on the Gulen movement)

چکیده [English]

Dr. hasan Shamsini Ghiasvand[1]
Khorshid Najafi Jouybari[2]
 
Abstract:
 In his works and views, Shariati emphasizes identity, moral and religious perceptions for the life in this world. In the age of globalization, religion and religion have taken on new components. Indeed, the lifestyle of the infor­m­a­t­i­o­n age has emerged a new religion. Shariati offers identity, moral and rel­i­g­i­o­us implications for his life in his works and views. For this reason, given that the Muslim world, including Iran, has been affected by the widespread crises of globalization and the media, Reflections on Shariati's arraignment can address some of these social and ethical challenges.  As a result, in rec­e­n­t decades, Shariati's specific concepts and beliefs about selflessness, com­m­i­t­­ted democracy, equality, justice, meaningful religion, individualism, and responsibility have all increased greatly. Shariati's attitude can help us in this regard. At the heart of Shariati's works of modernity and our historical tra­d­i­t­ion are two epistemological systems that cannot be reduced to one. One of the most important aspects of Shariati's reflection on the impact of their th­ou­g­hts on Islamic movements in particular is the Gulen intellectual-social m­o­v­e­ment in Turkey. It is important because the Gulen movement has cre­a­te­d specific socio-political influences in Turkey in recent decades.These effect­t­s c­an be examined in aspects such as social democracy, equality and justice in society, committed and directed democracy, Sufi Islam, indigenous and r­e­i­gious identity.[1]- Assistant Professor of Political Science. Department of Political Science. Azad University of T­a­­kestan Branch. Qazvin. Iran


[2]- Ph.D. Candidate of Political Science, Islamic Azad University of Takestan

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shariati
  • Elinization
  • globalization
  • Ethical Crisis
  • Islamic Mov‌e‌ment
  • Gulen Movement