کالبدشکافی تاثیرات آرای دکتر شریعتی بر جنبش های فکری ترکیه؛ با تاکید بر جنبش گولن

نویسندگان

چکیده

 ابوالقاسم طاهری[1]
خورشید نجفی جویباری [2]
چکیده:
شریعتی در آثار و دیدگاه­های خود بر برداشت­های هویتی، اخلاقی و دینی برای زیست این جهانی تاکید می­کند. به همین دلیل با توجه به اینکه جهان اسلام از جمله ایران تحت تاثیر بحران­های همه جانبه جهانی شدن و رسانه ­ها قرار گرفته است، بازاندیشی در آرا شریعتی می­تواند به بخشی از این چالش­های اجتماعی و اخلاقی پاسخ دهد. به همین دلیل در دهه ­های اخیر مفاهیم و آرا خاص شریعتی درباره انسان بی خویشتن، دموکراسی متعهد، برابری، عدالت خواهی، دین معنا بخش، فردگرایی، مسئولیت پذیری همگان بسیار افزایش یافته است. یکی از مهمترین ابعاد بازاندیشی در آرا شریعتی تاثیرات افکار ایشان بر جنبش­های اسلامی بطور خاص جنبش فکری- اجتماعی گولن در ترکیه است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که جنبش گولن در دهه­ های اخیر تاثیرات خاص سیاسی- اجتماعی در ترکیه ایجاد کرده است. این تاثیرات در جنبه­ هایی همانند دموکراسی اجتماعی، برابری و عدالت در جامعه، دموکراسی متعهد و هدایت شده، اسلام صوفیانه، هویت بومی و دینی و... قابل بررسی هستند.[1]- استاد تمام و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: نویسنده مسئول
a-taheri@srbiau.ac.ir


[2] - دانشجوی دوره دکتری، علوم سیاسی (اندیشه سیاسی)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
kh.najafi58@gmail.com
تاریخ دریافت: 6/7/1398- تاریخ پذیرش:26/8/1398


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Autopsy on the Effects of Dr. Shariati's Speech on Turkish Intellectual Movements (with emphasis on the Gulen movement)

نویسندگان [English]

  • hasan shamsih
  • Khorshid Najafi Jouybari
چکیده [English]

Dr.Abolghasem Taheri[1]
Mohammad Bashiri Azar[2]
 
Abstract:
The corona virus has changed all aspects of human life. As some speak of the world and the afterlife. In other words, the world will return to before Corona. The main purpose of this article is Corona's influence on political philosophy and the philosopher’s approach to Corona, both at the macro level and at the micro level and time concepts. Explaining that political philosophy is a response to the crises of our time. For this reason, current thinkers have given a philosophical explanation of Corona, given the effects of Corona on all aspects of human life on a global scale. In fact, Corona has challenged the fundamental themes of political philosophy, such as good and evil, happiness and virtue, the nature of governments, lifestyles and equality, and the status of religion. Consumption, the type of government, soft power, biotourism, etc. have been confronted with new perspectives and theories. However, philosophical conflicts over the effects of Corona, from statehood to the collapse of the state, capitalism to the decline of the capitalist system, science and technology to the contradiction with technology, and so on, continue.[1]- Full professor of department of political science, faculty of law, theology and politics, science and research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran


[2]- Graduate of Political Science, Islamic Azad University, Faculty of Law and Political Science, Takestan, Qazvin, Iranکلیدواژه‌ها [English]

  • Shariati
  • Elinization
  • Globalization
  • Ethical Crisis
  • Islamic Mov‌e‌ment
  • Gulen Movement