کالبدشکافی تاثیرات آرای دکتر شریعتی بر جنبش های فکری ترکیه؛ با تاکید بر جنبش گولن

چکیده

 
حسن شمسینی غیاثوند [1]
خورشید نجفی جویباری [2]
چکیده:
شریعتی در آثار و دیدگاه های خود بر برداشت های هویتی، اخلاقی و دینی برای زیست این جهانی تاکید می کند. به همین دلیل با توجه به اینکه جهان اسلام از جمله ایران تحت تاثیر بحران های همه جانبه جهانی شدن و رسانه ها قرار گرفته است، بازاندیشی در آرا شریعتی می تواند به بخشی از این چالش های اجتماعی و اخلاقی پاسخ دهد. به همین دلیل در دهه های اخیر مفاهیم و آرا خاص شریعتی درباره انسان بی خویشتن، دموکراسی متعهد، برابری، عدالت خواهی، دین معنا بخش، فردگرایی، مسئولیت پذیری همگان بسیار افزایش یافته است. یکی از مهمترین ابعاد بازاندیشی در آرا شریعتی تاثیرات افکار ایشان بر جنبش های اسلامی بطور خاص جنبش فکری-اجتماعی گولن در ترکیه است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که جنبش گولن در دهه های اخیر تاثیرات خاص سیاسی- اجتماعی در ترکیه ایجاد کرده است. این تاثیرات در جنبه هایی همانند دموکراسی اجتماعی، برابری و عدالت در جامعه، دموکراسی متعهد و هدایت شده، اسلام صوفیانه، هویت بومی و دینی و... قابل بررسی هستند.[1] - استادیار و عضو هیئت علمی، علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین ایران: نویسنده مسئول
Shamsini_h@yahoo.com


[2] - دانشجوی دوره دکتری، علوم سیاسی (اندیشه سیاسی)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
kh.najafi58@gmail.com
تاریخ دریافت: 6/7/1398- تاریخ پذیرش:26/8/1398

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An autopsy on the effects of Dr. Shariati's speech on Turkish intellectual movements, with emphasis on the Gulen movement