بررسی چگونگی شکل‌گیری جنش‌های اسلامی معاصر در پرتو جهانی شدن

چکیده

سعید جهانگیری[1]
ناصر گروسی [2]
چکیده:     
جهانی شدن به عنوان پدیده‌ای که جهان از سه دهه پیش با آن روبرو شده است، بیش از هر چیز نشانگر تحولات سریع و شگرف جهانی است. بازتاب و پیامدهای این تحولات در جهان اسلام و به ویژه در خاورمیانه، حساسیت خاصی را ایجاد نموده است؛ به طوری که بسیاری از دانشمندان و متفکران معتقد به اسلام سیاسی، جهانی شدن در معنای جهانی‌سازی را پروژه‌ای منفی و نقشه‌ای طراحی شده تلقی می‌کنند که آموزه‌های اسلامی و قطعیت و مبانی اصول آن را به چالش کشیده و جوامع اسلامی را با بحران روبرو ساخته است. پیرو همین موضوع و اهمیت آن، مقاله حاضر در پی بررسی تأثیر جهانی شدن بر احیاء جنبشهای اسلامی است. بدین منظور با تبیین خوانش‌های نظری از جهانی شدن و نیز بازخوانی جنبش‌های اسلامی از منظر مفهومی، علل و عوامل تأثیرگذار بر واکنش جنبش‌های اسلامی در برابر موج جهانی شدن مورد واکاوی و مطالعه قرار خواهد گرفت. در این راستا، از روش تحلیلی- توصیفی و رهیافت مطالعه کتابخانه‌ای بهره گرفته می‌شود و در پایان، ضمن تأکید بر هژمونی و گسترش موج جهانی شدن، راهکار تعاملی با رهیافت انتقادی و برخورد منطقی با آن پیشنهاد می‌گردد.[1]- دکتری تخصصی، علوم سیاسی، مسائل ایران، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
Saeedjahangiri61@yahoo.cm                                                                                                             


[2]- عضو هیئت علمی، دانشگاه پیام نور، البرز، ایران
Naser.garusi@yahoo.com
تاریخ دریافت:23/7/1398 - تاریخ پذیرش: 18/9/1398

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Formation of Contemporary Islamic Movements in Globalization Era

چکیده [English]

Saeed Jahangiri
Dr. Nasser Grossey
 
Abstract
Globalization, as a phenomenon that the world faced three decades ago, is o­ne of the fastest and most dramatic developments in the world. The refl­ec­t­i­o­n and consequences of these developments in the Muslim world, and esp­ec­i­a­l­ly in the Middle East, has created a special sensation; as many scholars and scholars of Islam-based politics believe that globalization, in the sense of glo­b­alization, is considered to be negative projects and designing roles Which have challenged Islamic teachings and the principles of its foundations and principles, and has put Islamic societies in a state of crisis. Following this and its importance, the present article seeks to investigate the impact of glo­b­al­ization on the revival of Islamic movements. To this end, by explaining the theoretical readings of globalization as well as revising Islamic movements from a conceptual point of view, the causes and factors influencing the rea­ct­io­n of Islamic movements against the wave of globalization will be studied and studied. In this regard, the analytical-descriptive method and the library study approach are used, and in the end, while emphasizing hegemony and the spread of the wave of globalization, an interactive solution with a critical approach and a logical approach to it is suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • Mo‌de‌rn‌iz‌a‌ti‌on
  • Islamic Movements
  • Modernization