قدرت نرم رسانه و نقش آن در مشروعیت سیاسی دولت ها

دوره 7، شماره 27، خرداد 1401، صفحه 1-13

مسعود مطلبی؛ مجید نوروزی خولکی


منافع ملی: اقتصاد سیاسی ارزش پول

دوره 7، شماره 27، خرداد 1401، صفحه 15-30

نورالله صالحی


گسترش ناتو به سوی شرق: پیامدها و چشم انداز آن

دوره 7، شماره 27، خرداد 1401، صفحه 31-50

ابراهیم معراجی


بررسی ژئوپلیتیکی پیامد های ناشی از مصالحه حقوقی 1947 سازمان ملل در منطقه فلسطین

دوره 7، شماره 27، خرداد 1401، صفحه 51-74

پویا فتحی زاد؛ محدثه رضابیگی؛ سید جواد میرمهدی پور کوه کمر


کاربست جنگ روانی در فتوحات مغولان

دوره 7، شماره 27، خرداد 1401، صفحه 97-116

ولی دین پرست؛ فردین تاپدوقی؛ داریوش وظیفه؛ بهنام جباری


سواحل مکران، تولیدکننده قدرت بر بستر توسعه درونی

دوره 7، شماره 28، شهریور 1401، صفحه 1-25

مهدی لکزی


رابطه بین توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی ترکیه دردوران اوزال

دوره 7، شماره 28، شهریور 1401، صفحه 1-22

کرم جمشیدی فرد


ریشه ها، علل و پیامدهای رقابت تجاری بین آمریکا و چین

دوره 7، شماره 28، شهریور 1401، صفحه 1-22

یوسف جعفری


اقتصاد سیاسی ترکیه در دوره حزب عدالت و توسعه (2022-2002)

دوره 7، شماره 28، شهریور 1401، صفحه 1-22

احسان رسولی نژاد؛ زهرا سادات فیروزی قوزلو