رویکرد جمهوری اسلامی ایران به بحران سوریه از سال 2011 تا 2019
1. رویکرد جمهوری اسلامی ایران به بحران سوریه از سال 2011 تا 2019
دوره 5، شماره 17 ، پاییز 1398، ، صفحه 71-92

چکیده
  ابراهیم عباسی [1] کامجو رحمانی[2] مولفه های بنیادین سیاست خارجی جمهوری اسلامی  ایران را می توان در موضوعاتی از قبیل نفی سلطه گری، استقلال و تقابل با رژیم صهونیستی در نظر گرفت. به همین دلیل رفتارهای ایران ...  بیشتر