بررسی معرفت شناسی نولیبرالیسم در اندیشۀ سیاسی فریدریش فون هایک
1. بررسی معرفت شناسی نولیبرالیسم در اندیشۀ سیاسی فریدریش فون هایک
دوره 6، شماره 21 ، پاییز 1399، ، صفحه 23-42

چکیده
    علی طاهرخانی[1] جعفر خلفی[2] چکیده: از نظر نئولیبرال­هایی  همچون فریدریش ‌فون‌ هایک فرا ‌رفتن انسان از یک موجود وحشی ‌و دست‌ یافتن ‌وی ‌به ‌تمدن، بیشتر در سایه «اخلاق و سنت» و نه عقل امکان‌پذیر ...  بیشتر