تاثیر فضای مجازی در افزایش نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی
1. تاثیر فضای مجازی در افزایش نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی
دوره 4، شماره 16 ، تابستان 1398، ، صفحه 33-44

چکیده
  سعید جهانگیری [1] یکی از مهمترین پدیده های نوظهور در فضای مجازی، که امکان تشکیل اجتماع های مجازی را فراهم می کند، شبکه های اجتماعی مجازی است که به عنوان نیروی پیش رونده در تغییرات اجتماعی و سیاسی جوامع ...  بیشتر