نویسنده = ابراهیم عباسی
کالبد شکافی تاثیرات کرونا در سطح جهانی

دوره 5، شماره 19، خرداد 1399، صفحه 25-46

ابراهیم عباسی؛ الناز نیک سرشت